Seit­se­män varti­ja­o­pis­ke­li­jaa seisoo hymyillen rivis­sä vartijan uni­vor­mut päällä.

Opis­ke­le ri­kos­seu­raa­musa­laa

Ri­kos­seu­raa­musa­lan kou­lu­tus­kes­kus (RSKK) on ai­noa van­ki­loi­den val­von­nan ja oh­jauk­sen
teh­tä­viin eli var­ti­jak­si pä­te­vöit­tä­vä ja alan kou­lu­tus­ta jär­jes­tä­vä op­pi­lai­tos Suo­mes­sa.
Tu­tus­tu vanginvartijan ammattiin!
Tu­tus­tu kou­lu­tuk­seem­me ja hae mu­kaan po­ruk­kaan. Seu­raa­va ha­kuai­ka on 8.-31.1.2024.

Ri­kos­seu­raa­musa­lan tut­kin­to­kou­lu­tus päh­ki­nän­kuo­res­sa:
- Kes­to enin­tään 16 kuu­kaut­ta, si­säl­tää 10 kk pal­kal­lis­ta työs­sä­op­pi­mis­ta van­ki­las­sa.
- Mo­ni­puo­li­set lä­hio­pin­not RSKK:ssa Van­taal­la; luen­to­ja, toi­min­nal­lis­ta har­joit­te­lua ja ryh­mä­töi­tä. Myös it­se­näis­tä etä­opis­ke­lua.
- Si­säl­tö­jä mm. kri­mi­no­lo­gia, van­ki­tun­te­mus, päih­de- ja mie­len­ter­veys­työ, tar­kas­tus­toi­min­ta, voi­ma­kei­no­jen ja -vä­li­nei­den käyt­tö, eri­tyis­ti­lan­tei­den hal­lin­ta.
- Mo­ni­puo­li­set opis­ke­li­jae­tuu­det, ku­ten va­paa lii­kun­ta­ti­lo­jen käyt­tö, mak­su­ton lou­nas ja pit­kä­mat­ka­lai­sil­le mak­su­ton ma­joi­tus lä­hio­pin­to­päi­vi­nä.